Regelgeving

Op de beroepsuitoefening van iedere advocaat in Nederland is specifieke regelgeving van toepassing, onder andere de Advocatenwet (1952), de Gedragsregels (1992) en de Verordening op de advocatuur (2014). Deze regelgeving is te raadplegen op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Bovendien is de advocaat als vrije beroepsbeoefenaar onderworpen aan de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft). Op grond van de Wwft is een advocaat in bepaalde gevallen verplicht een cliëntenonderzoek te verrichten. Onderdeel van een dergelijk onderzoek is identificatie van de cliënt. Deze identificatie dient plaats te vinden voordat bepaalde in de Wwft genoemde diensten mogen worden verricht. Indien sprake is van een in de Wwft genoemde dienst zullen de gegevens aan de hand waarvan de identificatie dient plaats te vinden bij de cliënt worden opgevraagd. Het cliëntenonderzoek houdt verband met de in de Wwft opgenomen verplichting voor advocaten om een (voorgenomen) transactie die als ongebruikelijk moet worden aangemerkt te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Meer informatie over de Wwft en de FIU-NL is te vinden op de website www.fiu-nederland.nl.