Privacy

Privacyverklaring Hofwijck advocaten

Deze privacyverklaring is opgesteld op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. Hofwijck advocaten verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van de juridische dienstverlening. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe Hofwijck advocatuur met persoonsgegevens omgaat.  

 1. Contactgegevens

Hofwijck advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hofwijck advocaten
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Tel: 085 – 560 59 99

Mr. A.J. Franken is als Functionaris Gegevensbescherming van Hofwijck advocaten verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van deze Privacyverklaring. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens en via e-mail: franken@hofwijckadvocaten.nl

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hofwijck advocaten verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • voorletters en titulatuur
 • post-, vestigings- en/of woonadres
 • telefoonnummer vaste lijn en/of mobiel telefoonnummer, zakelijk en/of privé  
 • e-mailadres zakelijk en/of privé
 • bedrijfsnaam
 • uw ‘naam’ op Skype, Linked-in en/of andere (sociale) media (voor zover van toepassing).

Hofwijck advocaten verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u die zelf verstrekt of omdat zij deze gegevens in het kader van de dienstverlening van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van cliënten of wederpartijen, of omdat Hofwijck advocatuur de gegevens opvraagt uit openbare bronnen zoals het Handelsregister, het Kadaster of via internet.  

 1. Doeleinden van de verwerking

Hofwijck advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 1. voor de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van cliënten;
 2. voor de administratie van kantoor;
 3. voor de controle op mogelijk tegenstrijdige belangen bij het aannemen van nieuwe opdrachten;
 4. voor het versturen van (elektronische) nieuwsbrieven;
 5. om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of verplichtingen die specifiek gelden voor advocaten.  
 1. Grondslagen voor de verwerking

Hofwijck advocaten verwerkt de verkregen persoonsgegevens in principe alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van opdracht of voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld bij het uitbrengen van een offerte.
 2. In het kader van de dienstverlening bij de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Hofwijck advocatuur, haar cliënten en derden.
 3. Ter voldoening aan een wettelijke verplichting of een specifieke verplichtingen die gelden voor advocaten.

Indien het de bedoeling is om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt dan zal daarvoor afzonderlijk toestemming worden gevraagd. In dat geval kunt u de aanvullend gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hofwijck advocaten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.    

 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

In het kader van de dienstverlening is het soms nodig om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals een deurwaarder of een vertaalbureau. Deze partijen zijn zelf ook gebonden aan de AVG en de daaruit voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Hofwijck advocaten zal uw gegevens alleen aan derden verstrekken indien dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Uw gegevens zullen nooit voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.

 1. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt zolang als nodig is in het kader van de dienstverlening. Als de dienstverlening is geëindigd worden uw gegevens bewaard in overeenstemming met de bewaartermijn die geldt voor cliëntgegevens zoals is voorgeschreven door de beroepsorganisatie voor advocaten.

 1. Beveiliging

Hofwijck advocaten heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of enige andere vorm van niet geautoriseerd gebruik. Voor Hofwijck advocaten geldt een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) zoals voorgeschreven door de beroepsorganisatie voor advocaten. Op grond van dit beroepsgeheim is de advocaat die onder de naam Hofwijck advocatuur als advocaat optreedt onder andere verplicht om gegevens van de cliënt en informatie die de cliënt aan de advocaat heeft verstrekt geheim te houden.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten aanpassen en te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Als u het niet eens bent met de wijze waarop Hofwijck advocaten uw gegevens verwerkt dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming zoals hierboven genoemd.

                  versie 1.1 april  2019   auteursrecht©2019 Franken  –  alle rechten voorbehouden