Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en het verlenen van diensten en/of de uitvoering van werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Hofwijck advocaten van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn hieronder te lezen en de voorwaarden kunnen ook via deze link  in PDF worden geraadpleegd.

Artikel 1  Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
–  advocaat: de advocaat die optreedt voor een cliënt op grond van een overeenkomst van opdracht, te weten mr. A.J. Franken of mr. J.L.G.M. van der Lans;
–  advocaten: de advocaten die mede onder de naam Hofwijck advocaten de praktijk uitoefenen, te weten mr. A.J. Franken en mr. J.L.G.M. van der Lans;
–  advocaat-kantoorgenoot: de kantoorgenoot van de advocaat, niet zijnde de advocaat die optreedt voor de cliënt, te weten mr. A.J. Franken of mr. J.L.G.M. van der Lans;
–  cliënt: de natuurlijke- of de rechtspersoon die aan een advocaat opdracht geeft of heeft gegeven om diensten te verlenen en/of (overige) werkzaamheden te verrichten;
–  Hofwijck advocaten: de handelsnaam ‘Hofwijck advocaten’;
–  klachtenregeling: de klachtenregeling zoals te vinden op de website;
–  opdrachtgever: de cliënt (zoals hiervoor bedoeld)
–  website: de website www.hofwijckadvocaten.nl.

Artikel 2  De advocaten
1.  Hofwijck advocaten is de naam waaronder de advocaten mede de praktijk uitoefenen. Iedere advocaat oefent individueel en zelfstandig, dat wil zeggen voor eigen rekening en risico, de praktijk uit.
2.  De advocaten oefenen ieder voor zichzelf de praktijk uit middels een eenmanszaak of praktijkvennootschap. De eenmanszaak of de praktijkvennootschap van iedere advocaat is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Er is geen sprake van een openbare of stille maatschap tussen de advocaten.
3.  Meer informatie over de advocaten is te vinden op de website www.hofwijckadvocaten.nl.

Artikel 3  Overeenkomst van opdracht
1. Alle diensten worden uitsluitend verleend en alle (overige) werkzaamheden worden uitsluitend verricht op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de advocaat.
2. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen de opdrachtgever en de advocaat die de opdracht aanneemt en nadat de advocaat de (aanvaarding van de) opdracht schriftelijk aan de cliënt heeft bevestigd in een opdrachtbevestiging (per e-mail of per brief). Er ontstaat (en bestaat) uitsluitend een rechtsverhouding tussen de cliënt en de advocaat die de opdracht heeft aanvaard. De advocaat-kantoorgenoot is geen partij bij de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt. De relatie tussen de advocaat en de cliënt doet geen rechtsgevolg(en) ontstaan voor de advocaat-kantoorgenoot.
3.  Op de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de advocaat zijn (mede) de artikelen 401 tot en met 413 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing met uitzondering van artikel 402 lid 1 en artikel 407. Laatstgenoemde bepalingen zijn expliciet uitgesloten en op deze bepalingen kan jegens de advocaat en/of jegens de advocaat-kantoorgenoot geen beroep worden gedaan.

Artikel 4  Algemene voorwaarden
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen de cliënt en de advocaat alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht en/of op alle diensten die worden verleend en alle (overige) werkzaamheden die worden verricht ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende werkzaamheden ten behoeve van en op vervolgopdrachten en/of nieuwe opdrachten van de cliënt (waaronder begrepen andere aangelegenheden dan die waarop de eerste opdracht betrekking had).
3. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van en van toepassing op de advocaat-kantoorgenoot. Jegens de advocaat-kantoorgenoot is de cliënt gebonden aan deze algemene voorwaarden. De advocaat-kantoorgenoot kan in voorkomend geval jegens de cliënt van de advocaat een beroep doen op de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook opgesteld ten behoeve van en van toepassing op al diegene(n) die voor de advocaat werkzaam is/zijn (geweest) of anderszins betrokken is/zijn (geweest) bij het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden voor de cliënt.
5. Door opdrachtgever/cliënt gehanteerde algemene voorwaarden (of bepalingen van gelijke strekking) zijn niet van toepassing op de overeenkomst van opdracht tussen cliënt en de advocaat, noch op (enige) door de advocaat verleende diensten en/of verrichte werkzaamheden noch op daaruit ontstane of nog te ontstane rechtsverhouding(en).

Artikel 5  Dienstverlening
1. Alle diensten die worden verleend en alle (overige) werkzaamheden die worden verricht door de advocaat vormen een inspanningsverbintenis. In geen geval is sprake van enige resultaatsverplichting, behoudens voor zover en slechts beperkt tot hetgeen de advocaat (daarover) expliciet en ondubbelzinnig aan de cliënt schriftelijk heeft bevestigd.
2. In het kader van de dienstverlening ten behoeve van de cliënt is de advocaat gebonden aan de regels die gelden voor de beroepsuitoefening door advocaten in Nederland, waaronder begrepen de Advocatenwet (1952), de Gedragsregels (1992) en de Verordening op de advocatuur (2014). Deze regelgeving is te raadplegen op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl.
3. In het kader van de dienstverlening:
(i) spant de advocaat zich zodanig in voor de cliënt, en
(ii) neemt hij zodanige mate van zorgvuldigheid in acht,
die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van een redelijk handelend advocaat in vergelijkbare gevallen in het algemeen mag worden verwacht.
4.  De advocaat zal bij het inschakelen van niet tot het kantoor behorende derden (zoals een deurwaarder, vertaalbureau etc.) zoveel mogelijk van tevoren met de cliënt overleggen over de keuze van de externe dienstverlener en de verwachte kosten.
5.  De advocaat is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derde(n) namens cliënt in het kader van de opdracht te aanvaarden. In voorkomend geval kan de advocaat jegens de cliënt een beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derde(n).
6. Diensten worden uitsluitend verleend en (overige) werkzaamheden worden uitsluitend verricht ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen geen beroep doen op en/of enige aanspraak ontlenen aan diensten die zijn verleend en/of  werkzaamheden die zijn verricht door de advocaat ten behoeve van de cliënt.

Artikel 6  Honorarium, declaraties en betaling
1. Alle diensten worden verleend en alle (overige) werkzaamheden worden in beginsel  verricht op basis van een uurtarief. De advocaat is vrij in de keuze van het uurtarief. Afhankelijk van (onder andere) de cliënt, het type zaak, de complexiteit en spoedeisendheid kan het uurtarief variëren. De advocaat en de cliënt maken afspraken over het uurtarief voordat de overeenkomst van opdracht tot stand komt. De advocaat bevestigt het overeengekomen uurtarief schriftelijk aan de cliënt in een opdrachtbevestiging (per e-mail of per brief).
2. Als vergoeding voor de geleverde diensten en/of de verrichte werkzaamheden is de cliënt het honorarium aan de advocaat verschuldigd. Het honorarium wordt berekend door het uurtarief te vermenigvuldigen met de door de advocaat bestede tijd (in uren of gedeelte daarvan). De minimale tijdseenheid is 6 minuten (0,1 uur). Over het honorarium wordt BTW in rekening gebracht (tenzij de geleverde dienst is vrijgesteld van BTW).
3. Naast het honorarium is de cliënt kantoorkosten verschuldigd indien dit tussen de advocaat en de cliënt is overeengekomen. Onder kantoorkosten zijn begrepen de kosten van post/koerier, kopieerkosten, vergoeding voor het gebruik van secretariële ondersteuning etc. De kantoorkosten worden meestal (behoudens andersluidende afspraak) berekend als vast percentage van het honorarium. De hoogte van de kantoorkosten is afhankelijk van het overeengekomen percentage en het honorarium. Over de kantoorkosten wordt BTW in rekening gebracht (tenzij de betreffende dienst of product is vrijgesteld van BTW).
4. In aanvulling op het honorarium en kantoorkosten is de cliënt de (externe) kosten verschuldigd die de advocaat ten behoeve van de cliënt maakt bij de behandeling van de zaak, zoals onder andere griffierecht, leges, deurwaarderskosten, kosten van vertaling, reiskosten alsmede eventuele andere kosten die specifiek met het oog op de behandeling van de zaak worden gemaakt. Deze kosten worden ook wel ‘verschotten’ genoemd. In principe worden de verschotten zonder opslag of marge aan de cliënt doorberekend. Indien van toepassing worden de verschotten verhoogd met de daarover verschuldigde BTW.
5. Het honorarium, de kantoorkosten en de verschotten worden door de advocaat aan de cliënt (periodiek) in rekening gebracht middels een declaratie. De termijn waarbinnen betaling van het bedrag van de declaratie dient plaats te vinden is 14 dagen na datum van de declaratie tenzij op de declaratie een andere betalingstermijn staat vermeld of de advocaat met de cliënt een andere termijn is overeengekomen. De cliënt is het bedrag van de declaratie(s) verschuldigd aan de advocaat.
6. Bij overschrijding van een betalingstermijn en/of niet (volledige) betaling van (één of meerdere) declaraties door de cliënt is de advocaat gerechtigd:
(i) de dienstverlening en/of de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten totdat het volledige bedrag van de openstaande declaratie(s) is ontvangen, en/of
(ii) de vordering ter zake van het declaratiebedrag te verhogen met wettelijke rente en kosten van incasso overeenkomstig de ‘Wet normering buitengerechtelijke incassokosten’ en het bijbehorende Besluit, en/of
(iii) de opdracht te beëindigen en de dienstverlening aan de cliënt te staken.
In geval van beëindiging van de opdracht blijft de verplichting van de (voormalig) cliënt om de declaratie(s) te voldoen en alle bijkomende kosten te betalen onverminderd van kracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de advocaat en van de advocaat-kantoorgenoot is beperkt en in bepaalde gevallen uitgesloten. Eén van de redenen van deze uitsluiting of beperking is dat in veel gevallen het honorarium van de advocaat niet in verhouding staat tot de risico’s en het belang van de zaak. Daar tegenover staat dat de advocaten ieder voor zich individueel verzekerd zijn ter zake van het risico van beroepsaansprakelijkheid. De betreffende verzekeringen voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
2. Behoudens voor zover hierna in dit artikel uitdrukkelijk anders is bepaald en ongeacht hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is vermeld (omtrent de verplichtingen van de advocaat) is de aansprakelijkheid van de advocaat en van de advocaat-kantoorgenoot in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat (respectievelijk van de advocaat-kantoorgenoot) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de voorwaarden van de (primaire) polis niet ten laste van de verzekeraar is.
3. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheids- verzekering mocht plaatsvinden dan is iedere aansprakelijkheid voor directe schade beperkt tot het in verband met de desbetreffende opdracht gedurende één jaar voorafgaand aan het moment waarop de schade zich heeft geopenbaard in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,- (zegge: vijf duizend Euro) per geval. In alle overige gevallen (bijvoorbeeld indien niet is gedeclareerd of anderszins) is aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 5.000,– (zegge: vijf duizend Euro) per geval.
4.  Iedere aansprakelijkheid voor enige andere schade dan directe schade, waaronder begrepen doch niet uitsluitend indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst en/of gemiste omzet etc., is in alle gevallen volledig uitgesloten.
5. Iedere aansprakelijkheid voor fouten en/of tekortkomingen van ten behoeve van de opdracht ingeschakelde derden is uitgesloten behoudens voor zover jegens deze derde(n) een geslaagd beroep op aansprakelijkheid kan worden gedaan. In dat geval is aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot hetgeen redelijkerwijs als vergoeding van de derde of diens verzekeraar kan worden verkregen dan wel tot hetgeen deze derde gehouden is te vergoeden op grond van een door hem ingeroepen beperking van aansprakelijkheid tot een maximumbedrag van hetgeen daadwerkelijk als schadevergoeding van de derde of diens verzekeraar is ontvangen.
6. Iedere aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of in verband met het niet of niet deugdelijk functioneren van computer- en/of elektronische communicatieapparatuur, software, toegang tot en/of beveiliging van gegevensbestanden en registers (waaronder begrepen de gegevensbestanden van de advocaat), internet- en andere dataverbindingen en/of vertraging of uitval van deze verbindingen, alsmede schade ontstaan als gevolg van  computervirussen, schade als gevolg van diefstal, verlies en/of misbruik van (persoons)gegevens en schade als gevolg van gegevensbestanden en/of e-mail van de advocaat die onderschept, misbruikt en/of openbaar gemaakt worden, is volledig uitgesloten.
7. Iedere aansprakelijkheid als gevolg van of in verband met overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt (mede) verstaan iedere omstandigheid die redelijkerwijs niet toerekenbaar is aan de advocaat.
8. De advocaat-kantoorgenoot is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor dossiers en zaken van de advocaat (dat wil zeggen voor verplichtingen van de advocaat die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht met de cliënt). De advocaat-kantoorgenoot is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop de advocaat diensten verleent en/of werkzaamheden verricht dan wel daarin (of anderszins) nalatig is. Uitsluitend de advocaat (en niet de advocaat-kantoorgenoot) is verantwoordelijk jegens de cliënt (en jegens derden, indien van toepassing) in het kader van de opdracht en/of de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt. In het geval de advocaat-kantoorgenoot tijdelijk enige diensten verleent en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van de cliënt in het kader van de waarneming voor de advocaat blijft de advocaat zelf te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens de cliënt. Hetgeen is bepaald in artikel 407 van Boek 7 BW is niet van toepassing op de advocaten; op dit artikel kan jegens de advocaten geen beroep worden gedaan.
9. Indien de cliënt van mening is dat de advocaat nalatig is (geweest) bij de verrichting van (enige) dienst(en) en/of het verrichten van werkzaamheden en de cliënt als gevolg daarvan schade heeft geleden of lijdt is de cliënt verplicht na het ontstaan van schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen nadat de schade is ingetreden of zich heeft geopenbaard, deze schriftelijk en gemotiveerd middels aangetekende brief of per koerier en per e-mail aan de advocaat bekend te maken.
10. Iedere aanspraak jegens de advocaat of de advocaten vervalt indien de betreffende advocaat niet binnen 3 (zegge: drie) maanden een schriftelijke en gemotiveerde aansprakelijkstelling heeft ontvangen nadat de cliënt bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd en/of met de schade.

Artikel 8. Vrijwaring
Cliënt vrijwaart de advocaat en de advocaat-kantoorgenoot volledig en onvoorwaardelijk voor alle schade en kosten als gevolg van of in verband met aanspraken, claims en/of procedures door derden ingesteld of aangespannen in relatie tot of in verband met de diensten die worden of (al dan niet) zijn verleend en/of (overige) werkzaamheden die worden of (al dan niet) zijn verricht door de advocaat in het kader van de opdracht en/of eventueel daaruit voortvloeiende rechtsverhouding(en).

Artikel 9. Opschorting en beëindiging
1. De advocaat is te allen tijde bevoegd om de dienstverlening en/of de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd op te schorten of de opdracht eenzijdig te beëindigen. Indien de advocaat tot opschorting of beëindiging overgaat zal de cliënt daarover schriftelijk worden geïnformeerd met daarbij opgave van de reden(en) van de opschorting of beëindiging.
2.Iedere aansprakelijkheid van de advocaat in verband met en/of als gevolg van opschorting of beëindiging is volledig uitgesloten.
3. In geval van beëindiging van de opdracht en/of de dienstverlening blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing. Dat betekent dat de advocaat (en in voorkomend geval de advocaat-kantoorgenoot) te allen tijde op de bepalingen in deze algemene voorwaarden jegens (voormalig) cliënt een beroep kunnen doen.

Artikel 10. Informatieplicht
De cliënt is verplicht de advocaat te allen tijde juist, volledig, naar waarheid en (zoveel mogelijk) gedocumenteerd te informeren en geïnformeerd te houden omtrent alle feiten, omstandigheden en overige aangelegenheden in verband met de opdracht en/of de diensten die de advocaat verleent en/of de (overige) werkzaamheden die ten behoeve van de cliënt worden verricht.

Artikel 11. Wwft
1. Op grond van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) is de advocaat in bepaalde gevallen verplicht een cliëntenonderzoek te verrichten. Onderdeel van een dergelijk onderzoek is identificatie van de cliënt. Deze identificatie dient plaats te vinden voordat bepaalde in de Wwft genoemde diensten mogen worden verricht. Indien sprake is van een in de Wwft genoemde dienst zullen de gegevens aan de hand waarvan de identificatie dient plaats te vinden bij de cliënt worden opgevraagd. Het cliëntenonderzoek houdt verband met de in de Wwft opgenomen verplichting voor advocaten om een (voorgenomen) transactie die als ongebruikelijk moet worden aangemerkt te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Meer informatie over de Wwft en de FIU-NL is te vinden op de website www.fiu-nederland.nl.
2. De advocaat (en in voorkomend geval de advocaat-kantoorgenoot) is/zijn nimmer aansprakelijk voor schade die de cliënt heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met (de verplichtingen die voortvloeien uit) de Wwft, waaronder uitdrukkelijk begrepen een melding bij de FIU-NL en een melding waarvan later wordt vastgesteld dat die ten onrechte is gedaan.

Artikel 12. Klachten
De advocaten hebben een klachtenregeling. Indien de cliënt niet tevreden is over de advocaat en/of de wijze waarop de opdracht is of wordt uitgevoerd heeft de cliënt de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Voor de wijze waarop een klacht kan worden ingediend en het verloop van de klachtenprocedure wordt verwezen naar de ‘Klachtenregeling’. Deze regeling is te vinden op de website www.hofwijckadvocaten.nl.

Artikel 13. Toepasselijk recht en jurisdictie
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de advocaat en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. Uitsluitend de rechter te Den Haag is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de cliënt en de advocaat en van geschillen tussen de advocaat en cliënt.

versie 4, januari 2016  –  auteursrecht©2016 Franken  –  alle rechten voorbehouden

Download Algemene voorwaarden